VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Centrum výživy s.r.o.

se sídlem Praha 2, Uruguayská 380/17, PSČ 120 00, IČ: 057 15 971,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269467

 

(dále jen „Poskytovatel“)

 

pro služby poskytované v oblasti nutričního poradenství a péče o tělesnou kondici

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a klienty Poskytovatele (dále jen „Klienti“) vzniklé v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem Klientům na základě jejich objednávky přijaté Poskytovatelem nebo jiného smluvního ujednání (dále jen „Smlouvy“ a „Smluvní vztahy“) v oblasti nutričního poradenství a péče o tělesnou kondici (dále jen „Služby“).

 

 • Tyto VOP se použijí na Smluvní vztahy sjednávané jak osobně v provozovně Centrum výživy, tak prostřednictvím sítě internet (online).

 

 • Sortiment Služeb, ohledně kterých je možné sjednat Smluvní vztah, a cenové a jiné podmínky, za kterých je možné Smluvní vztah sjednat, vyplývají z nabídky Centrum výživy zveřejněné zejména na: potravinova-intolerance.cz a v provozovnách Centrum výživy. Tyto VOP se však uplatní i tehdy, dohodla-li Centrum výživy s Klientem poskytnutí Služby „na míru“.

 

 • Ustanovení těchto VOP se použijí, neujednají-li Poskytovatel s Klientem jinak. Poskytovatel s Klientem si nemohou ujednat jinak, jedná-li se práva Klienta, která mu dávají právní předpisy, od kterých není možné odchýlit se dohodou stran.

 

 

 1. KLIENTI – SPOTŘEBITELÉ

 

 • Sjednává-li Klient Smlouvu jako fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jde o spotřebitele.

 

 • Klienti – spotřebitelé mají oproti ostatním Klientům navíc práva, která jim přiznávají tyto VOP z titulu jejich postavení, a další práva stanovená zákonem.

 

 • Klienti – spotřebitelé odsouhlasením těchto VOP (ať už v rámci sjednání Smlouvy nebo jiným způsobem) vyslovují souhlas s tím, aby jim informace, které mají podle zákona obdržet, byly poskytnuty v elektronické podobě.

 

 

 1. EXTERNÍ POSKYTOVATELÉ

 

 • Nevyplývá-li z těchto VOP, ujednání stran anebo právních předpisů, od kterých není možné se odchýlit, něco jiného, použijí se tyto VOP i na Smluvní vztahy, ve kterých (nebo v jejichž části) Centrum výživy vystupuje jako zprostředkovatel třetí strany a které sjednává jménem takové třetí strany (dále jen „Externí poskytovatel“).

 

 • Externí poskytovatel má práva a povinnosti Poskytovatele podle těchto VOP v rozsahu jím poskytované Služby. V případech, kdy se určité ustanovení těchto VOP vztahuje výhradně k Centrum výživy s.r.o., označuje se Poskytovatel jako „Centrum výživy“.

 

 • Nevyplývá-li z těchto VOP, ujednání stran anebo právních předpisů, od kterých není možné se odchýlit (zejména pokud jde o předpisy na ochranu spotřebitele nebo o poskytování zdravotních služeb), něco jiného, budou Klienti i ve věcech Služeb poskytovaných Externími poskytovateli činit právní jednání vůči Centrum výživy a berou na vědomí, že Centrum výživy bude vůči nim činit právní jednání i jménem Externích poskytovatelů. Centrum výživy je povinna na vlastní odpovědnost zajistit v součinnosti s Externími poskytovateli, aby Klient mohl realizovat oprávnění vyplývající z ustanovení předchozí věty.

 

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 • Předmětem Smluvního vztahu je závazek Poskytovatele umožnit Klientovi čerpání Služby a závazek Klienta uhradit Poskytovateli sjednanou cenu za Službu (dále jen „Cena“). Pro zamezení pochybnostem se stanoví, že pokud Klient Službu nevyčerpá z důvodů na své straně, nemá to vliv na splnění povinností Poskytovatele a na povinnost Klienta zaplatit Cenu.

 

 • Smlouva vzniká přijetím (akceptací) objednávky Klienta ze strany Poskytovatele; Poskytovatel je povinen objednávku Klienta akceptovat nebo odmítnout (čl. 4.10) nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů po obdržení objednávky. Dochází-li k odeslání objednávky online, Poskytovatel bez odkladu potvrdí Klientovi obdržení objednávky. Ustanovení předchozích vět nevylučuje sjednání Smluvního vztahu jiným zákonným způsobem.

 

 • Objednává-li Klient Služby online, má možnost v kterékoli fázi až do potvrzení přijetí objednávky ze strany Poskytovatele přihlašovací proces přerušit. Před odesláním objednávky Poskytovateli bude Klientovi dána možnost zkontrolovat zadané údaje a zjistit a opravit chyby vzniklé při jejich zadávání.

 

 • Klient má nárok, aby mu bylo vydáno jedno vyhotovení Smlouvy (a jejích změn). Jedná-li se o online nákup, bude Klientovi elektronicky zpřístupněna objednávka s potvrzením o jejím přijetí Poskytovatelem ke stažení nebo vytištění. Poskytovatel všechny tyto dokumenty archivuje a na požádání k nim umožní Klientovi přístup.

 

 • Poskytovatel informuje Klienta před sjednáním Smluvního vztahu o povaze a průběhu poskytování Služeb, a to osobně, prostřednictvím poskytnutí informací v elektronické podobě nebo jiným srovnatelným způsobem. Klient se před sjednáním Smluvního vztahu informuje na všechny okolnosti týkající se Služeb, které jsou pro něj podstatné nebo které mu nejsou zřejmé (to platí zejména tehdy, jestliže Klient má zdravotní obtíže, které mohou mít vliv na jeho kondiční nebo nutriční režim anebo na možnost použití zdravotnických diagnostických metod); předtím, než Klient obdrží odpovědi ke své plné spokojenosti, nesmí vstoupit do Smluvního vztahu.

 

 • Není-li výslovně uvedeno jinak, Služby nejsou zdravotními službami ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazují zdravotní péči. Má-li Klient jakékoli pochybnosti o vhodnosti čerpání Služeb z hlediska svého zdravotního stavu, je povinen konzultovat tuto otázku se svým lékařem, a to předem. Je-li součástí Služeb zdravotní služba, Poskytovatel zprostředkuje Klientovi před sjednáním Smluvního vztahu informace Externího poskytovatele této Služby o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích této Služby, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, a o omezeních a doporučeních ve způsobu života Klienta s ohledem na jeho zdravotní stav a umožní, aby Klient měl možnost klást Externímu poskytovateli této Služby doplňující otázky; Klient není oprávněn vstoupit do Smluvního vztahu předtím, než obdrží na tyto otázky odpovědi ke své plné spokojenosti. Sjednáním Smluvního vztahu Klient uděluje Externímu poskytovateli této Služby svobodný a informovaný souhlas k poskytnutí Služby.

 

 • Při sjednání Smluvního vztahu je Klient povinen pravdivě informovat Poskytovatele o všech okolnostech, které jsou nezbytné k řádnému sjednání Smluvního vztahu, zejména o svých identifikačních údajích a zdravotním stavu. Klient není povinen poskytovat údaje, které jsou v objednávkovém formuláři označeny jako nepovinné, avšak bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů Poskytovateli usnadňuje průběh poskytování Služeb a dosažení účelu Služeb; poskytne-li Klient Poskytovateli takové údaje, je Poskytovatel oprávněn využívat je pro účely poskytování Služeb.

 

 • Je-li Klient nezletilý, může Poskytovatel požadovat písemný souhlas jeho zákonného zástupce se sjednáním Smluvního vztahu, má-li pochybnosti, že Smluvní vztah odpovídá rozumové a volní vyspělosti Klienta.

 

 • Objedná-li Klient Služby pro třetí osobu, je povinen uhradit Cenu Služeb bez ohledu na to, zda třetí osoba Služby vyčerpá či nikoli. Totéž platí obdobně pro čerpání dárkových poukazů v době jejich platnosti.

 

 • Poskytovatel je oprávněn odmítnout sjednat Smluvní vztah s Klientem, jestliže (i) má důvodné pochybnosti, že Klient bude ochoten či schopen splnit své povinnosti vyplývající ze Smluvního vztahu nebo že (ii) má důvodné pochybnosti, že Klient rozumí tomu, co je předmětem Služeb nebo že bude schopen podrobit se postupům, které jsou součástí Služeb (zejména po zdravotní stránce), (iii) má důvodné pochybnosti o tom, že Klient má vážný zájem čerpat Služby, (iv) Klient nedodá souhlas zákonného zástupce podle čl. 4.8, nebo (v) z kapacitních nebo jiných provozních důvodů není možné Klientovi Služby poskytnout. Důvod neuzavření Smluvního vztahu musí být Klientovi sdělen.

 

 

 1. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

 • Poskytovatel bude poskytovat Klientovi sjednané Služby odborně a v souladu s aktuálními poznatky v oboru, nezaručuje však, že bude dosaženo výsledku, ke kterému Služby směřují nebo který si Klient přeje.

 

 • Klient je povinen poskytovat Poskytovateli součinnost, zejména dodržovat stanovený nutriční režim, dostavovat se na konzultace, podstoupit stanovená vyšetření apod. Klient bere na vědomí, že dosažení výsledku v podstatném rozsahu závisí na součinnosti z jeho strany. Klient je povinen postupovat při čerpání Služeb podle rozumných pokynů Poskytovatele udělených za účelem dosažení účelu Služeb a řádné organizace poskytování Služeb; za tím účelem je Klient povinen respektovat též provozní řád míst, kde jsou Služby poskytovány.

 

 • Klient je povinen identifikovat se na požádání Poskytovatele platným průkazem totožnosti.

 

 • Sjednané Služby mohou sestávat z jedné Služby anebo balíčku navzájem souvisejících Služeb (dále jen „Balíček Služeb“), přičemž některé z těchto Služeb mohou být pouze zprostředkovávány Poskytovatelem s tím, že jsou poskytovány Externími poskytovateli (čl. 3). Nebylo-li ujednáno jinak nebo nevyplývá-li jinak z okolností případu, považují se Smlouvy o všech těchto Službách za navzájem závislé a je možné realizovat je pouze společně. Poskytovatel je povinen na svou odpovědnost zajistit, že Klient bude moci realizovat svá oprávnění ve vztahu k celému Balíčku Služeb jednotně (např. odstoupení od Smlouvy).

 

 • Klient bere na vědomí, že specifikace Služeb se může měnit a že zejména v tištěných materiálech nemusí být aktuální. Platné jsou vždy ty údaje, které jsou stranami odsouhlaseny v okamžiku sjednání Smluvního vztahu (v případě online nákupu: které Klient elektronicky odsouhlasí při potvrzení své objednávky). Po dobu trvání Smluvního vztahu se tyto údaje nemohou měnit, ledaže se Poskytovatel s Klientem dohodnou jinak nebo ledaže stanoví jinak právní předpisy. Poskytovatel však může poskytnout Službu pomocí jiných technologií nebo postupů, než bylo původně specifikováno, za předpokladu, že tyto technologie a postupy budou nejméně stejně kvalitní (vyspělé a bezpečné) jako původní technologie a postupy a budou sloužit nejméně stejně dobře účelu, kterému slouží původní technologie a postupy.

 

 • Poskytovatel a Klient jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy, jestliže druhá strana poruší své povinnosti podle Smlouvy podstatným způsobem. Co se rozumí porušením povinností podstatným způsobem, se posoudí podle § 2002 Občanského zákoníku. Vždy se považuje za porušení povinností podstatným způsobem, jestliže Klient neuhradí Cenu Služeb nebo její část ani do 7 (sedmi) dnů po její splatnosti nebo jestliže Klient nepředloží Poskytovateli souhlas zákonného zástupce ve smyslu čl. 4.8. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí skutečnosti uvedené v bodech (i) - (iii) čl. 4.10. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže z objektivních (zejména zdravotních) důvodů nezávislých na jeho vůli nemůže Služby čerpat; tento důvod musí být Poskytovateli věrohodně doložen. Nemůže-li Klient z důvodu podle předchozí věty čerpat Služby pouze přechodně (např. z důvodu nemoci), nemá nárok na odstoupení od Smlouvy, nýbrž na odložení čerpání Služeb na dobu, kdy překážka pomine.

 

 • Odstoupení od Smlouvy se děje písemným oznámením odstupující strany druhé straně, ve kterém je specifikován důvod odstoupení, a požadují-li to tyto VOP, je tento důvod také doložen. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení druhé straně. Odstoupením Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

 

 

 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • Klient je povinen uhradit Cenu Služeb stanovenou ve Smlouvě, a to ve lhůtách tam stanovených a způsobem tam stanoveným. Chybí-li ve Smlouvě údaj o Ceně, je Klient povinen uhradit Cenu stanovenou ceníkem Centrum výživy. Chybí-li ve Smlouvě údaj o lhůtě nebo způsobu platby Ceny, je Klient povinen uhradit celou Cenu v provozovně Centrum výživy před zahájením poskytování Služeb v hotovosti nebo dalšími platebními metodami akceptovanými Centrum výživy.

 

 • Nebylo-li výslovně sjednáno jinak, údaj o Ceně uváděný Poskytovatelem je konečný, včetně všech daní, poplatků a nákladů.

 

 • Poskytovatel vystaví Klientovi v souvislosti s úhradou Ceny daňový doklad, a to způsobem stanoveným zákonem.

 

 • Jedná-li se o Balíček Služeb a je-li bezprostředním poskytovatelem některé z těchto Služeb Externí poskytovatel, je příjemcem části Ceny odpovídající takové Službě tento Externí poskytovatel s tím, že Centrum výživy zajistí na svoji odpovědnost odvod příslušné části Ceny Externímu poskytovateli. Centrum výživy je povinna části Ceny, které přísluší Externím poskytovatelům, ve Smlouvě specifikovat. Zprostředkovává-li Centrum výživy v případě Balíčku Služeb Služby Externích poskytovatelů, je oprávněna (nikoli však povinna) účtovat za takové zprostředkování provizi, která je součástí sjednané Ceny stanovené ve Smlouvě (tzn. nezvyšuje tuto Cenu).

 

 • Součástí sjednané Ceny je také DPH. Klient si je vědom, že jedná-li se o Balíček Služeb, mohou různé Služby vykazovat rozdílnou sazbu DPH, případně být od DPH osvobozeny. Poskytovatel informuje Klienta o těchto skutečnostech způsobem stanoveným zákonem.

 

 • Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, má Poskytovatel nárok na poměrnou část Ceny odpovídající součástem Služeb, které byly řádně poskytnuty do doby odstoupení od Smlouvy nebo které by byly bývaly podle standardního časového harmonogramu řádně poskytnuty, pokud by byl Klient poskytl součinnost, jak byl povinen. Hodnotu součástí Služeb, které je Klient povinen uhradit, stanoví Poskytovatel ve vyúčtování na základě ceníku Centrum výživy, a není-li takového ceníku, podle obvyklé hodnoty předmětných součástí Služeb; na základě žádosti Klienta Poskytovatel vyúčtování odůvodní; nedohodnou-li se strany jinak, Poskytovatel provede vyúčtování ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů poté, co odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti. Má-li Klient nedoplatek, uhradí ho Poskytovateli ve lhůtě 7 (sedmi) dnů poté, co obdrží vyúčtování, a to na bankovní účet specifikovaný Poskytovatelem; má-li Klient přeplatek, vrátí ho Poskytovatel Klientovi na bankovní účet Klienta ve lhůtě pro zpracování vyúčtování, má-li k dispozici údaj o bankovním účtu Klienta, jinak ve lhůtě 7 (sedmi) dnů poté, co takový údaj od Klienta obdrží. Ustanovení čl. 7 není ustanoveními předchozích vět dotčeno.

 

 

 1. OPRÁVNĚNÍ SPOTŘEBITELŮ ODSTOUPIT OD SMLOUVY SJEDNANÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 

 • Došlo-li ke sjednání Smlouvy prostřednictvím sítě internet nebo jiným distančním způsobem, tzn. bez současné fyzické přítomnosti stran, má Klient, který je spotřebitelem, práva stanovená tímto čl. 7. Na fyzické přítomnosti stran nic nemění, je-li přítomna Centrum výživy v zastoupení Externího poskytovatele.

 

 • Klient má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení informovat Poskytovatele, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu info@poradcehubnuti.cz, případně k tomu využít formulář pro odstoupení, který je k dispozici zde: formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

 • Odstoupí–li Klient od Smlouvy podle čl. 7.2 v době, kdy již došlo k zahájení plnění Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část Ceny odpovídající provedenému plnění Smlouvy (jestliže k zahájení plnění Smlouvy došlo před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy na výslovnou žádost Klienta).

 

 • Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy podle čl. 7.2, Poskytovatel vrátí Klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Poskytovateli došlo oznámení o odstoupení od Smlouvy, zaplacenou Cenu, kterou od Klienta obdržel. Ustanovení čl. 7.3 není dotčeno. Pro vrácení zaplacené Ceny Poskytovatel použije stejný platební prostředek, který použil Klient pro úhradu Ceny, pokud Klient výslovně neurčil jinak.

 

 

 1. REKLAMACE

 

 • Pro případ, že poskytování Služeb neprobíhá nebo neproběhlo v souladu s podmínkami Smlouvy a těchto VOP, je Klient oprávněn Služby reklamovat (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu nebo způsobu poskytování Služeb anebo konkrétního pracovníka, který zajišťuje poskytování Služeb.

 

 • Klient je oprávněn uplatňovat Reklamace v sídle Poskytovatele nebo v kterékoli provozovně Poskytovatele, která se zabývá poskytováním Služeb. Reklamace může být učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu Poskytovatele nebo také elektronicky na emailovou adresu info@poradcehubnuti.cz . Poskytovatel sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol. Kopii reklamačního protokolu vydá Klientovi.

 

 • Jedná-li se o Služby poskytované Externími poskytovateli, není dotčeno právo Klienta obrátit se s Reklamací přímo na příslušného Externího poskytovatele. Externí poskytovatele však může delegovat vyřízení Reklamace Poskytovateli, o čemž bude Klient informován.

 

 • Poskytovatel rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení Reklamace. Reklamace, včetně odstranění nedostatků, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Klient s Poskytovatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Poskytovatel bude s Klientem ohledně Reklamací (tzn. vyrozumění o rozhodnutí o Reklamaci nebo vyřízení Reklamace, požadavků na doplnění reklamačních údajů apod.) komunikovat stejným způsobem, jakým Klient Reklamaci uplatnil, nebo s využitím prostředků a kontaktních údajů, které Klient udal jako své spojení.

 

 • Pokud Poskytovatel uzná Reklamaci za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Poskytovatel oprávněn zajistit – podle vlastní volby – zejména poskytnutím slevy z Ceny nebo vrácením Ceny či opětovným bezplatným poskytnutím Služeb. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Klienta informuje s příslušným odůvodněním.

 

 • Jedná-li se o Klienta, který je spotřebitelem, platí pro rozsah jeho práv z případného vadného plnění Poskytovatele následující ustanovení (a to nad práva, která mu dává čl. 8.1 – 8.5).

 

 • Poskytovatel odpovídá, že poskytované Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Klient Služby čerpá, (i) mají Služby vlastnosti, které si Klient s Poskytovatelem ujedná, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel, případně výrobce součásti Služeb nebo Externí poskytovatel popsali nebo které Klient očekával s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se poskytované Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) poskytované Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím objemu, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

 

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání.

 

 • Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění však Klientovi nelze přiznat, neoznámí-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti měl zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb.

 

 • Požádá-li o to Klient, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se o zboží, které je součástí čerpaných Služeb, má Poskytovatel povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že další práva Klienta, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.

 

 • Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 8.6.1, může Klient požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, může Klient požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Klient právo na bezplatné odstranění vady.

 

 • Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí má Klient i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Klient rovněž právo odstoupit od Smlouvy.

 

 • Neodstoupí-li Klient od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, může požadovat přiměřenou slevu. Klient má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by mu zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

 • Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud před čerpáním Služeb věděl, že Služby mají vadu, anebo pokud vadu sami způsobil.

 

 • Uplatní-li Klient právo z vadného plnění, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat Klientovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

 

 • Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 8.6 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, má Klient právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce. Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Poskytovatel Klienta upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Klient místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Klient, který je fyzickou osobou, souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytl Poskytovateli, a dále všechny osobní údaje získané v souladu se Smlouvou v průběhu poskytování Služeb byly Poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem (i) plnění předmětu Smlouvy, (ii) vypořádání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy a ochrany práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele (např. plnění povinností v souvislosti s Reklamacemi), a (iii) vedení klientské evidence pro případné budoucí smluvní vztahy s Klientem, jednání s Klientem (anamnéza, průběh a výsledky poskytování Služeb apod.) či zasílání obchodních sdělení (čl. 9.4).

 

 • Klient má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje a je oprávněn tyto údaje opravovat, upřesňovat a doplňovat. Jedná-li se o zpracovávání podle čl. 9.1 bod (iii), je Klient oprávněn vyslovit nesouhlas se zpracováváním osobních údajů Poskytovatelem.

 

 • Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje Klienta, a to i pomocí odpovídajících technických prostředků (přístupová oprávnění do prostor Poskytovatele a k prostředkům výpočetní techniky, kde jsou zpracovávány osobní údaje, apod.). Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Klienta neposkytnout jiným třetím subjektům než svým smluvním partnerům, kteří se bezprostředně podílejí na plnění Smlouvy a potřebují osobní údaje znát za účelem plnění Smlouvy (např. biochemická laboratoř). Poskytovatel je povinen zavázat tyto smluvní partnery k zachovávání mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích s tím, že smluvní partneři nesmějí předávat osobní údaje dalším subjektům nebo je využívat mimo rámec svých úkolů pro Poskytovatele; smluvní partneři Poskytovatele jsou povinni chránit osobní údaje Klienta nejméně na stejné úrovni jako sám Poskytovatel. Jedná-li Centrum výživy v zastoupení Externího poskytovatele, zejména v souvislosti s Balíčkem Služeb, považují se jak Centrum výživy, tak Externí poskytovatel za samostatné správce osobních údajů s tím, že každý z nich je povinen dodržovat ustanovení tohoto čl. 9; Externí poskytovatel je však oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje vztahující se k jím poskytované Službě.

 

 • Poskytovatel je oprávněn zasílat Klientovi vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Klient aktivně vyžádá, a to jen do doby, než Klient sdělí, že zasílání chce ukončit.

 

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění Smlouvy a dále po nezbytnou k naplnění účelů podle čl. 9.1 body (i) – (iii). V případě podle čl. 9.1 bod (iii) však lze osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 5 let od ukončení Smluvního vztahu; navázáním nového Smluvního vztahu s Klientem začíná běžet nová lhůta ohledně těchto osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 • Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 • V případě, že by se Klient domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

 

 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 • Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 • Objednal-li Klient Služby pro třetí osobu, která Služby čerpá (včetně čerpání Služeb na základě dárkového poukazu), má Poskytovatel vůči takové třetí osobě stejná práva a povinnosti v souvislosti s ochranou, zpracováváním a využíváním osobních údajů jako vůči Klientovi, jak je uvedeno výše. Klient se zavazuje zajistit od třetí osoby příslušný souhlas se zpracováváním osobních údajů.

 

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 • Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Klientem řeší obecné soudy.

 

 • Klient, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 S, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s protistranou vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u protistrany poprvé.

 

 • Klient – spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce europa.eu/consumers/odr.

 

 • Poskytovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Klientem - spotřebitelem, pokud je spotřebitel neodmítne.

 

 • Postupy označené výše nejsou mediací dle zákona č. 202/2012 S, o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

 • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 

 • Dozor nad dodržováním povinností podle ZOS vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a soudy příslušnými k řešení sporů jsou soudy České republiky, není-li to v rozporu s právními předpisy, od kterých se není možné odchýlit.

 

 • Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 • Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Také tehdy, odsouhlasí-li Klient tyto VOP mimo souvislost s uzavřením Smlouvy, vzniká mezi Poskytovatelem a Klientem povinnost řídit se těmito VOP. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 • Znění těchto VOP může Centrum výživy měnit či doplňovat; pro konkrétní Smluvní vztah však platí VOP účinné v době sjednání Smlouvy o tomto Smluvním vztahu bez ohledu na možné pozdější změny VOP.

 

 • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.09.2017.

 

 

Centrum výživy s.r.o.